ผลกระทบด้านน้ำ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ

ผลกระทบด้านน้ำ

การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมเป็นตัวการของสารพิษที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำ และก่อให้เกิด “เขตมรณะ (Dead Zones)” ของสัตว์น้ำ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในบริเวณอ่าวเม็กซิโก

ผลกระทบด้านน้ำ

การผลิตพืชอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดและถั่วเหลืองใช้น้ำถึงร้อยละ 98 จากการใช้น้ำในภาคปศุสัตว์ทั้งหมด นี่คือการใช้น้ำซึ่งเป็นทรัพยากรจำเป็นต่อมนุษย์อย่างสิ้นเปลือง

การขาดแคลนน้ำเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อความยั่งยืนของการผลิตอาหารในอนาคต การผลิตเนื้อวัวใช้น้ำมากกว่าการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วถึงหกเท่า การบริโภคเนื้อสัตว์กำลังทำให้โลกเสียสมดุล